Toegangsaanvraag partsshop

Toyota Material Handling Zweden AB (de "Leverancier") beheert een of meer websites of andere op internet gebaseerde elektronische transactiesystemen (gezamenlijk de "Website") voor de aankoop en verkoop van bepaalde reserveonderdelen van materiaalbehandelingsapparatuur die op de Website worden weergegeven of vastgelegd (gezamenlijk "Producten"). Elke transactie voor de aankoop en verkoop van Producten (een "Transactie) wordt beheerst door de algemene voorwaarden (gezamenlijk de "AV") die de Leverancier van tijd tot tijd toepast op een dergelijke Transactie.

 

De hieronder geïdentificeerde klant ("Klant") wenst toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Website en de Leverancier is bereid dergelijke toegang te verlenen volgens de voorwaarden uiteengezet in deze wachtwoordtoepassing en in Schema 1 (Toegangsvoorwaarden Onderdelenwinkel) (de "Overeenkomst" ). Om deze reden bevestigt de klant dat de hieronder vermelde persoon (personen) (elk een "Aangewezen Gebruiker") door de klant is/zijn geautoriseerd om transacties namens de klant uit te voeren.

Wachtwoord applicatie

De Leverancier verstrekt aan elke aangewezen gebruiker een wachtwoord (een "Wachtwoord"). Klant begrijpt en stemt ermee in dat:

(a) het zal alleen een wachtwoord vragen en onderhouden voor aangewezen gebruikers die van tijd tot tijd in dienst zijn van de klant en door hem zijn geautoriseerd om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de website (inclusief het uitvoeren van transacties door bestellingen in te dienen voor de aankoop van producten die worden weergegeven of geregistreerd op de Website namens de Klant) en aan geen enkele andere persoon;

(b) hij is als enige verantwoordelijk voor alle handelingen of nalatigheden met betrekking tot het gebruik van de website door een persoon die de wachtwoorden gebruikt (inclusief de uitvoering van een transactie door het indienen van bestellingen voor de aankoop van producten die worden weergegeven of vastgelegd op de Website door een dergelijke persoon namens de Klant);

(c) Leverancier heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor het controleren of monitoren van het gebruik van een wachtwoord en is niet aansprakelijk voor het gebruik daarvan;

(d) De Klant zal de Leverancier onmiddellijk op de hoogte stellen als en wanneer een Aangewezen Gebruiker niet langer een werknemer van de Klant is; En

(e) De klant zal redelijke maatregelen implementeren en handhaven om de vertrouwelijkheid van de website te beschermen en zal de leverancier onmiddellijk op de hoogte stellen van elke ongeoorloofde openbaarmaking of gebruik van een wachtwoord (door een aangewezen gebruiker of anderszins).

Elke bestelling die op de website wordt geplaatst, zal resulteren in een transactie, die wordt geacht "schriftelijk" te zijn en "ondertekend" te zijn (en elk verslag van de transactie, eventuele AV's of elke geplaatste bestelling wordt geacht "in schrijven" voor alle doeleinden). Zonder beperking van het voorgaande stemt de klant ermee in dat hij gebonden zal zijn aan elke bestelling die op de website wordt geplaatst via een "klik"-overeenkomst (of een andere actie die van tijd tot tijd op de website wordt vermeld) door een persoon die een wachtwoord gebruikt, onder voorbehoud van en in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst. Klant garandeert en verbindt zich ertoe dat alle informatie die door Klant aan Leverancier wordt verstrekt in alle opzichten waar, nauwkeurig en volledig is en dat Leverancier het recht heeft om te blijven vertrouwen op alle informatie die eerder door Klant aan hem is verstrekt in verband met de uitvoering van Transacties via de Website .

Als een Aangewezen Gebruiker namens de Klant toegang tot de Website aanvraagt voordat de Klant de Overeenkomst heeft ondertekend, verklaart de Aangewezen Gebruiker tegenover de Leverancier dat hij/zij door de Klant is geautoriseerd om Transacties op de Website uit te voeren. De Leverancier kan daarom een Wachtwoord verstrekken aan de Aangewezen Gebruiker voordat hij de ondertekende Overeenkomst van de Klant ontvangt. Als de Leverancier de ondertekende Overeenkomst echter niet binnen vijf werkdagen na de registratie van de Aangewezen Gebruiker op de Website heeft ontvangen, behoudt de Leverancier zich het recht voor om de rekening te sluiten en/of de Aangewezen Gebruiker verantwoordelijk te houden voor de betaling van door hem/haar uitgevoerde Transacties .

Schema 1 – Toegangsvoorwaarden onderdelenwinkel

  1. Transacties

Elke Transactie die door de Klant op de Website wordt uitgevoerd, valt onder de toepasselijke AV.

  1. Duur

(a) Beëindiging. Deze overeenkomst is van kracht totdat deze om welke reden dan ook wordt beëindigd door de leverancier of de klant door middel van een schriftelijke kennisgeving van één week aan de ander.

(b) Overleven. Als deze overeenkomst wordt beëindigd, vervallen alle bepalingen van deze overeenkomst en zijn ze niet langer van kracht en vervalt de toegang tot en het gebruik van de website door de klant, op voorwaarde echter dat een dergelijke beëindiging geen invloed heeft op de aansprakelijkheden van de partijen met betrekking tot eventuele Transacties die zijn aangegaan vóór het moment waarop een dergelijke beëindiging van kracht wordt, welke Transacties van kracht blijven overeenkomstig de toepasselijke AV, op voorwaarde dat verder niets in deze paragraaf (b) de Leverancier of Klant zal ontheffen van enige aansprakelijkheid voor het niet of weigeren om te presteren zijn verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst.

(c) Opschorting Ongeacht of deze Overeenkomst wordt beëindigd, behoudt de Leverancier zich het recht voor om de toegang tot of het gebruik van de Website door de Klant zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten of te beperken.

(d) Geen vooroordelen. Elke beëindiging van deze Overeenkomst doet geen afbreuk aan andere rechten of rechtsmiddelen waarop een partij recht heeft op grond van deze Overeenkomst of de wet.

  1. Elektronische gegevens

De elektronische gegevens die door de website worden gegenereerd, vormen prima bewijs van de voorwaarden en inhoud van elke transactie.

  1. Website

(a) Uitrusting. De klant begrijpt en stemt ermee in dat de website alleen toegankelijk is door het gebruik van bepaalde apparatuur, waaronder computers, randapparatuur, modems, software en verbindingen, en dat het de verantwoordelijkheid van de klant is om op eigen kosten en kosten dergelijke apparatuur te verkrijgen en te onderhouden.

(b) Verbeteringen. Leverancier is gerechtigd de Website te verbeteren en te upgraden. De Leverancier zal al het redelijke doen om dergelijke verbeteringen en/of upgrades aan te brengen met zo min mogelijk ongemak voor de Klant.

(c) Wijzigingen. De website en de informatie en het materiaal die deze bevat, kunnen op elk moment door de leverancier worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

(d) Persoonsgegevens. Het is mogelijk dat de Leverancier informatie over Aangewezen Gebruikers moet verzamelen, opslaan en gebruiken voor administratieve doeleinden. Door deze informatie te gebruiken, verwerkt de leverancier mogelijk persoonsgegevens en zal hij dergelijke gegevens op gepaste wijze beveiligen en alleen gebruiken zoals vereist voor de werking van de website. De Klant garandeert dat hij van elke Aangewezen Gebruiker de toestemming heeft verkregen voor het verzamelen, opslaan en gebruiken van dergelijke informatie door de Leverancier, zoals vereist onder de toepasselijke wetgeving. Lees meer over ons algemene privacybeleid.

  1. Rechten

(a) Eigendom. De Website (en eventuele verbeteringen en/of upgrades daarvan) is eigendom van de Leverancier, en de Klant zal door de uitvoering van deze Overeenkomst of door de voldoening van zijn verplichtingen en aansprakelijkheden hieronder geen aanspraken, rechten of belangen (wat dan ook) op of in de Website of een deel of onderdeel daarvan. De klant heeft het recht om alle documenten van de website te bekijken, te kopiëren en af te drukken, maar alleen voor zijn eigen interne zakelijke doeleinden, maar verwerft geen rechten of licenties in of op de website of de materialen op de website anders dan het beperkte recht om de website te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst. Elke verkoop, overdracht of herdistributie van de website of de inhoud ervan, en elk kopiëren, wijzigen of ander gebruik van de website of de inhoud ervan voor andere doeleinden dan voor de eigen interne zakelijke doeleinden van de klant is ten strengste verboden.

(b) Intellectuele-eigendomsrechten. Alle huidige en toekomstige rechten in en op handelsgeheimen, handelsmerken, dienstmerken, auteursrechten en andere eigendomsrechten met betrekking tot de Website onder de wetten van een binnenlandse of buitenlandse overheidsinstantie (de "Intellectuele Eigendomsrechten") zullen te allen tijde zijn en blijven het enige en exclusieve eigendom van Leverancier (en/of zijn licentiegevers). De Klant zal de Intellectuele Eigendomsrechten, of enige afleidingen daarvan, voor geen enkel doel gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier en stemt ermee in om te voldoen aan alle redelijke schriftelijke verzoeken van de Leverancier of zijn leveranciers van inhoud of anderszins om zijn of hun en anderen te beschermen. rechten in of op de Website.

  1. Beperkingen

(a) Geen garanties. De website wordt geleverd "AS IS" zonder enige garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie openbaar gemaakt op de Website of met betrekking tot Producten die op de Website worden weergegeven (behalve zoals volgt uit de AV die van toepassing zijn op een Transactie). Evenmin garandeert Leverancier dat de Website compatibel is met de apparatuur van Klant, dat de Website vrij is of zal zijn van fouten, storingen, virussen of wormen of dat internet een veilig medium is voor communicatie (waaronder het verzenden en ophalen van gegevens van en naar). Alle garanties of toezeggingen, expliciet of impliciet, met betrekking tot de website en het gebruik ervan, worden hierbij uitgesloten voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

(b) Andere websites. De Website kan links bevatten naar bepaalde websites die worden gesponsord en onderhouden door derden. Dergelijke websites zijn openbaar beschikbaar en de Leverancier biedt uitsluitend voor het gemak van de Klant toegang tot dergelijke websites via de Website. De inhoud van andere websites, diensten, goederen of advertenties die aan de website kunnen zijn gekoppeld, wordt niet onderhouden of gecontroleerd door de leverancier, en de leverancier geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot de inhoud van dergelijke websites en het feit dat toegang tot dergelijke websites wordt geboden, doet er niet toe. vormen geen goedkeuring, autorisatie of sponsoring van dergelijke websites of hun sponsors door de Leverancier. Leverancier is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, inhoud of juistheid van andere websites, diensten of goederen die mogelijk zijn gekoppeld aan of geadverteerd op de Webs

7. Vrijwaring
Door aanvaarding van deze voorwaarden stemt de Klant ermee in de Leverancier te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen van en tegen alle vorderingen, eisen, rechtszaken, schade of kosten of aansprakelijkheden van welke aard dan ook die worden beweerd tegen of geleden door de Leverancier in verband met of voortvloeiend uit het gebruik door de Klant van, of de toegang die aan hem wordt verleend tot, de Website, veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door een handeling of verzuim van de Klant om te voldoen aan de voorwaarden van deze Overeenkomst.

8. Overmacht
Indien de nakoming van de verplichtingen van een der partijen wordt beïnvloed door overmacht (zoals hieronder gedefinieerd), zal deze de andere partij onverwijld in kennis stellen van de aard en de omvang daarvan. Indien als gevolg van overmacht een partij niet in staat is een verplichting uit hoofde hiervan na te komen of indien deze partij vertraging oploopt bij de nakoming van een verplichting uit hoofde hiervan, wordt de nakoming van die verplichting opgeschort zolang de overmacht voortduurt en wordt de termijn voor de nakoming van die verplichting dienovereenkomstig verlengd, en de door overmacht getroffen partij zal in geen geval aansprakelijk zijn jegens de andere partij voor welk verlies of schade dan ook en hoe dan ook ontstaan (direct of indirect verlies of schade) of voor welke schending dan ook van de voorwaarden van deze Overeenkomst als gevolg van dergelijke overmacht. Voor de toepassing van deze clausule 9 wordt onder "Overmacht" een van de volgende zaken verstaan: (a) het uitbreken van vijandigheden, rellen, burgerlijke onlusten, daden van terrorisme; (b) brand, explosie, overstroming of extreme weersomstandigheden; (c) oncontroleerbare stroomuitval of uitval van telecommunicatielijnen; (d) staking, lock-out of industriële actie van welke aard dan ook; of (e) welke andere oorzaak of omstandigheid dan ook buiten de redelijke controle van een der partijen.

9. Overdracht
De Klant is niet bevoegd om al zijn rechten of verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst over te dragen (bij wijze van zekerheid of anderszins) of om toe te staan dat enig gebruik van of toegang tot de Website die hem uit hoofde van deze Overeenkomst ter beschikking wordt gesteld, wordt uitbesteed of gedelegeerd aan een andere persoon zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier, en deze toestemming kan afhankelijk worden gesteld van de voorwaarden die de Leverancier redelijkerwijs kan verlangen.

10. Partnerschap of joint venture
Deze Overeenkomst zal niet leiden tot de oprichting of erkenning van een partnerschap of joint venture van welke aard dan ook tussen de partijen.

11. Scheidbaarheid
Indien een bepaling van deze Overeenkomst onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar is of wordt in enig rechtsgebied, zal dat geen invloed hebben op de wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid in dat of enig ander rechtsgebied van enige andere bepaling van deze Overeenkomst. De partijen komen overeen te trachten een onwettige, ongeldige of niet-afdwingbare bepaling te vervangen door een wettige, geldige of afdwingbare bepaling die zoveel mogelijk de economische juridische en commerciële doelstellingen van de onwettige, ongeldige of niet-afdwingbare bepaling verwezenlijkt.

12. Volledige overeenkomst en tegenhangers
Deze Overeenkomst bevat en vormt de gehele overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp ervan en vervangt alle eerdere mondelinge of schriftelijke mededelingen of overeenkomsten die daarop betrekking hebben. Deze Overeenkomst kan worden uitgevoerd in tegenhangers (inclusief per fax), die elk na uitvoering en levering als een origineel instrument worden beschouwd en die tezamen één en dezelfde overeenkomst vormen.

13. Toepasselijk recht en jurisdictie
(a) Toepasselijk recht. Deze overeenkomst wordt beheerst door, en geïnterpreteerd overeenkomstig, Nederlands recht.

(b) Jurisdictie. Elk geschil tussen de partijen dat voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst, of de schending, beëindiging of ongeldigheid ervan, wordt definitief beslecht door arbitrage overeenkomstig het reglement van het Arbitrage Instituut van de Kamer van Koophandel te Stockholm. De plaats van arbitrage is Stockholm, Zweden. De taal die in de arbitrageprocedure wordt gebruikt is Engels.

Wis alles